Trong suốt chương trình, bạn sẽ đạt được những kỹ năng quản lý như là quảng cáo, Dự thảo ngân sách, Định hướng khách hàng, Phân tích hệ thống và Giải quyết vấn đề. Các kỹ năng tương tác giữa...
error: Content is protected !!